Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
Laadittu 20.5.2019. Viimeisin muutos 5.7.2020. 

1. Rekisterinpitäjä 

tmi Hikiliikkuja (2614332-5)
Jarkko Nieminen Areena
Kekkurintie 6, 20320 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Henna Ikonen
puh: 040 6747 303
henna.hikiliikkuja@gmail.com 

3. Rekisterin nimi 

Yrityksen potilasrekisteri

4. Oikeusperuste

Potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun henkilörekisterin, ja ne 
-palvelevat potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta 
-palvelevat potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa 
-palvelevat terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa 
-palvelevat terveydenhuollon palvelujen laadunvalvontaa 
-palvelevat toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä tutkimusta ja opetusta

5. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

Nimi, yksilöintitiedot, harrastukset/työ, yhteystiedot / laskutustiedot, terveydentilaan ja lääkitykseen liittyvät tiedot. Näiden lisäksi joka käynniltä kirjataan hoitoseloste. 
Rekisteriä säilytetään 12 vuotta hoitosuhteen päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet potilasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta esitietolomakkeella

Ensimmäisellä hoitokerralla potilaan tulee täyttää yrityksen esitietolomake.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä. Tietoja luovutetaan vain lakiperustein.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Esitietolomakkeet säilytetään aina lukitusti. Sähköinen asiakashallinta tapahtuu Ajas järjestelmän avulla. Ajas täyttää tietoturvan ja muiden vaatimusten osalta mm. kaikki terveydenhuollon asiakastietojen säilytystä koskevat vaatimukset. Lue lisää Ajas tietosuojasta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


Copyright (c)2019, All Rights Reserved.